Regulamin konkursu „Konkurs Jägermeister”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Konkurs Jägermeister” jest CEDC International Sp. z o.o. z siedzibą w 64-600 Obornikach Wielkopolskich ul. Kowanowska 48 zwany dalej „Zlecającym”, na którego usługi zlecenia w zakresie przeprowadzenia konkursu wykonuje – Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza zwany dalej Realizatorem.

2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego w szczególności ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz kodeksem cywilnym.

3. Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu trwa od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 26 września 2014 roku.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zgłoszenia w konkursie mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Realizatora konkursu, CEDC International Sp. z o.o. oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu.

3. Uczestnicy konkursu mogą wyrazić pisemną zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Realizatora konkursu ich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. W przypadku wyrażenia takiej zgody nie są oni uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu. Brak zgody nie wpływa na warunki uczestnictwa w konkursie.

4. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest CEDC International Sp. z o.o. z siedzibą w 64-600 Obornikach Wielkopolskich ul. Kowanowska 48. Dane osobowe przetwarzane będą przez Zlecającego na podstawie upoważnienia (udzielonej zgody) do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród. W ramach podzbioru bazy danych o nazwie „Prezenty w kampaniach marketingowych” rejestrowanej pod numerem 104281. Zbiór danych osobowych przekazanych Zlecającemu zgłaszany jest przez Organizatora Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych. Każdy, kto przekaże Zlecającemu swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania i usunięcia. Po zakończonym konkursie wszelkie dane osobowe zgromadzone w konkursie zostaną trwale usunięte przez Realizatora. Przetwarzaniem danych osobowych ze zbioru Zlecającego na potrzeby Konkursu zajmować się będzie sam Realizator.

3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.Każda osoba o której mowa w pkt. 2.1 chcąca przystąpić do udziału w konkursie powinna dokonać zakupu Jägermeister w sieci sklepów TESCO na terenie całej Polski a następnie przesłać zgłoszenie za pomocą wiadomości SMS o treści: Jagermeister na numer 71806 lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: jagermeister@media-contact.pl Następnie uczestnik konkursu powinien odpowiedzieć na pytanie konkursowe pod tytułem: „Zimnego shota Jägermeistera chętnie wypiję z …” maksymalnie wpisując swoją odpowiedź w 160 znakach od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 26 września 2014 roku. Autorzy 30 najciekawszych odpowiedzi konkursowych zostaną zwycięzcami nagród głównych.

2. Zgłoszenia wysłane SMS-em ważne są tylko po wysłaniu na numer 71806. Koszt przesłania wiadomości SMS wynosi 1 zł netto plus 23% VAT (1,23 zł z Vat).

3. Zgłoszenie przesłane za pośrednictwem wiadomości SMS lub formie wiadomość e-mail powinno zawierać treść zgodną z podaną wyżej w punkcie 1. W odpowiedzi na SMS, przesłany na numer 71806, uczestnik otrzyma od Realizatora potwierdzenie, za pomocą zwrotnej wiadomości SMS, z informacją, że jego zgłoszenie zostało zarejestrowane.

4. Uczestnik konkursu może wysłać więcej niż jedno zgłoszenie, jednak do każdego zgłoszenia Zwycięzcy powinni przedstawić inny paragon zakupu w okresie trwania konkursu. Każde przesłane zgłoszenie, w formie SMS lub formie wiadomość e-mail będzie rejestrowane w systemie elektronicznym Realizatora, jako jedno uprawnienie do nagrody konkursowej.

5. Każdy uczestnik konkursu, który wyśle SMS lub wiadomość e-mail w terminie od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 26 września 2014 roku ma prawo wygrać tylko jedną nagrodę główną podczas trwania każdego z 7 Etapów konkursu. Uczestnik definiowany będzie na podstawie numeru telefonu i danych osobowych oraz danych adresowych.

4. NAGRODY

1. Nagrodami w konkursie są:

30 nagród głównych. Każda w postaci karnetu na festiwal muzyczny Off Festival i Free Form Festival o wartości 250 PLN brutto wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 28 PLN, która będzie potrącona i odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego przez Realizatora na pokrycie podatku dochodowego od osób fizycznych tym samym Realizator złoży stosowną deklarację do właściwego urzędu skarbowego. Łączna wartość jednej nagrody głównej wynosi 278 PLN. Łączna wartość nagród głównych wynosi 8.340 PLN.

30 nagród dodatkowych. Każda w postaci zestawu gadżetów Jägermeister o wartości 100 PLN brutto wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 11 PLN, która będzie potrącona i odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego przez Realizatora na pokrycie podatku dochodowego od osób fizycznych tym samym Realizator złoży stosowną deklarację do właściwego urzędu skarbowego. Łączna wartość jednej nagrody dodatkowej wynosi 111 PLN. Łączna wartość nagród dodatkowych wynosi 3.330 PLN.

2. Łączna wartość nagród w konkursie wynosi 11.670 PLN brutto.

3. Nagrody gotówkowe będące częścią nagród w Konkursie zostaną pobrane przez Realizatora konkursu i przeznaczone na zapłatę stosownego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej w konkursie (art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.; tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz 176, z późn. zm.).

4. Wydanie nagród nastąpi przez Realizatora zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.

5. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zastrzegania szczególnych cech nagród, takich, jak np. kolor, wielkość, kształt czy rodzaj nagrody. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących niniejszego Konkursu mają charakter poglądowy.

5. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW I WYDANIE NAGRÓD

1. Wyłonienie zwycięzców w Konkursie, przeprowadzone zostanie przez specjalnie powołaną komisję konkursową w następujących Okresach:

Etap 1 - w dniu 14.07.2014 roku spośród wszystkich prawidłowo zarejestrowanych zgłoszeń w dniach od 01.07.2014 roku, od godz. 00:00 do dnia 11.07.2014 roku, do godz. 23.59. komisja konkursowa wyłoni 4 uczestników, który zdaniem komisji zostali autorami najciekawszych odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe – osobą tym zostanie przyznana nagroda główna, następnie zostaną wyłonieni 4 uczestnicy, którzy zdaniem Komisji zostali autorami kolejno najlepszych zdań konkursowych – osobom tym zostaną przyznane nagrody dodatkowe.

Etap 2 - w dniu 28.07.2014 roku spośród wszystkich prawidłowo zarejestrowanych zgłoszeń w dniach od 12.07.2014 roku, od godz. 00:00 do dnia 25.07.2014 roku, do godz. 23.59. komisja konkursowa wyłoni 4 uczestników, który zdaniem komisji zostali autorami najciekawszych odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe – osobom tym zostanie przyznana nagroda główna, następnie zostaną wyłonieni 4 uczestnicy, którzy zdaniem Komisji zostali autorami kolejno najlepszych zdań konkursowych – osobą tym zostaną przyznane nagrody dodatkowe.

Etap 3 - w dniu 11.08.2014 roku spośród wszystkich prawidłowo zarejestrowanych zgłoszeń w dniach od 26.07.2014 roku, od godz. 00:00 do dnia 08.08.2014 roku, do godz. 23.59. komisja konkursowa wyłoni 4 uczestników, który zdaniem komisji zostali autorami najciekawszych odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe – osobom tym zostanie przyznana nagroda główna, następnie zostaną wyłonieni 4 uczestnicy, którzy zdaniem Komisji zostali autorami kolejno najlepszych zdań konkursowych – osobą tym zostaną przyznane nagrody dodatkowe.

Etap 4 - w dniu 25.08.2014 roku spośród wszystkich prawidłowo zarejestrowanych zgłoszeń w dniach od 09.08.2014 roku, od godz. 00:00 do dnia 22.08.2014 roku, do godz. 23.59. komisja konkursowa wyłoni 4 uczestników, który zdaniem komisji zostali autorami najciekawszych odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe – osobom tym zostanie przyznana nagroda główna, następnie zostaną wyłonieni 4 uczestnicy, którzy zdaniem Komisji zostali autorami kolejno najlepszych zdań konkursowych – osobą tym zostaną przyznane nagrody dodatkowe.

Etap 5 - w dniu 08.09.2014 roku spośród wszystkich prawidłowo zarejestrowanych zgłoszeń w dniach od 23.08.2014 roku, od godz. 00:00 do dnia 05.09.2014 roku, do godz. 23.59. komisja konkursowa wyłoni 4 uczestników, który zdaniem komisji zostali autorami najciekawszych odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe – osobom tym zostanie przyznana nagroda główna, następnie zostaną wyłonieni 4 uczestnicy, którzy zdaniem Komisji zostali autorami kolejno najlepszych zdań konkursowych – osobą tym zostaną przyznane nagrody dodatkowe.

Etap 6 - w dniu 22.09.2014 roku spośród wszystkich prawidłowo zarejestrowanych zgłoszeń w dniach od 06.09.2014 roku, od godz. 00:00 do dnia 19.09.2014 roku, do godz. 23.59. komisja konkursowa wyłoni 4 uczestników, który zdaniem komisji zostali autorami najciekawszych odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe – osobom tym zostanie przyznana nagroda główna, następnie zostaną wyłonieni 4 uczestnicy, którzy zdaniem Komisji zostali autorami kolejno najlepszych zdań konkursowych – osobą tym zostaną przyznane nagrody dodatkowe.

Etap 7 - w dniu 27.09.2014 roku spośród wszystkich prawidłowo zarejestrowanych zgłoszeń w dniach od 20.09.2014 roku, od godz. 00:00 do dnia 26.09.2014 roku, do godz. 23.59. komisja konkursowa wyłoni 6 uczestników, którzy zdaniem komisji zostali autorami najciekawszych odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe – osobom tym zostanie przyznana nagroda główna, następnie zostanie wyłonionych 6 uczestników, którzy zdaniem Komisji zostali autorami kolejno najlepszych zdań konkursowych – osobom tym zostaną przyznane nagrody dodatkowe.

2. W przyznaniu nagród biorą udział wszystkie zgłoszenia prawidłowo zarejestrowane od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 26 września 2014 roku.

3. Zwycięzcy nagród zostaną powiadomieni za pomocą wiadomości SMS lub za pomocą wiadomości e-mail w terminie 1 dnia roboczego od dnia ich wyłonienia, pod numerem telefonu, za pośrednictwem, którego została wysłana wiadomość SMS.

4. Realizator zastrzega, że powiadomienie zwycięzców o wygraniu nagród, nastąpi wyłącznie w formie opisanej powyżej i tylko taka forma powiadomienia stanowi podstawę roszczenia o wydanie nagrody.

5. Po powiadomieniu zwycięzców nagród, o czym mowa w punkcie 3 i 4 niniejszego rozdziału, zwycięzcy zostaną poproszeni o podanie danych osobowych. Zwycięzcy zostaną także poinformowani, że w terminie do 2 dni roboczych od powiadomienia o wygranej powinien wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście, na adres Realizatora czytelne dane osobowe, paragon zakupu produktów objętych promocją oraz oświadczenie o pełnoletniości z nr PESEL i zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym konkursem oraz, że nie dotyczą go zastrzeżenia pkt. 2 rozdział 2 niniejszego Regulaminu. W celu przyśpieszenia wydania nagrody Zwycięzcy mogą jednocześnie przesłać skany wymaganych dokumentów na adres e-mail Realizatora. Realizator konkursu zweryfikuje pełnoletniość laureata nagrody poprzez przesłanie skanu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego pełnoletniość.

6. Po otrzymaniu przez Realizatora dokumentów wskazanych w punkcie powyżej nagrody zostaną przekazane za pomocą Poczty Polskiej za potwierdzeniem odbioru w terminie do 29 września 2014 roku. Nagrody główne z Etapu 1 i 2 zostaną wydane do 30.07.

7. Organizator zastrzega iż nie wypłaci równowartości nagród w gotówce.

8. Dane zwycięzców będą udostępnione do wglądu w siedzibie Realizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji danych zwycięzcy na stronie www.media-contact.pl/jagermeister przez cały czas trwania konkursu oraz w terminie 1 miesiąca po jego zakończeniu. Na liście publikowane będzie imię oraz nazwa miejscowości zamieszkania zwycięzcy.

9. Organizator może publikować na swoim Fanpage imiona i nazwy miejscowości Zwycięzców danych Etapów.

6. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU

1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagrody oraz decydującym o przyznaniu nagrody, o których mowa w pkt. 4.1, będzie komisja konkursowa.

2. Komisja konkursowa składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora i Realizatora konkursu.

3. Komisja konkursowa dokonując weryfikacji zgłoszeń zwycięskich, weźmie pod uwagę prawidłowość przesłanych zgłoszeń zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz czas zgłoszenia, kreatywność odpowiedzi, oryginalność, poczucie humoru, to kryteria brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzców.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od ostatecznego dnia wydania nagród na adres biura: Media Contact Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i ewentualnie numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji, numer telefonu, z którego wysłane zostało zgłoszenie, treść wysłanego SMS -a, datę i godzinę wysłanego SMS –a oraz treść żądania.

3. Reklamacja winna być zgłoszona na adres Realizatora. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Realizatora.

4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.

5. Uczestnik o decyzji Realizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin konkursu dostępny będzie w biurze Realizatora: Media Contact Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa w godzinach: od 9.00 do 17.00 oraz na stronie www.media-contact.pl/jagermeister

9. PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik konkursu wysyłając do Organizatora hasło konkursowe gwarantuje Organizatorowi, że w przypadku, gdy hasło konkursowe lub jego część będzie miała cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz.U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 t.j. z późn. zm.), będzie jedynym podmiotem uprawnionym z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych do hasła konkursowego.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 9.1. powyżej, Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Organizatorowi zgłoszenia udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych do hasła konkursowego, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na wszystkich znanych w chwili nabycia polach eksploatacji, w szczególności:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,
2) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
3) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

3. Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z hasła konkursowego w zakresie, o którym mowa w ust. 9.2. powyżej.

4. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 9.2. powyżej oraz majątkowych praw autorskich, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych.

5. Organizator upoważniony jest do wykonywania autorskich praw osobistych w imieniu Uczestnika konkursu, który przysłał zgłoszenie.